Käyttöehdot

1. Yleistä

<

Näitä käyttöehtoja sovelletaan TS-Yhtymä Oy:n ja sen tytäryhtiöiden (jäljempänä ”TS”) tarjoamiin verkkopalveluihin (jäljempänä ”Palvelu”), joita Palvelun käyttäjä (jäljempänä ”Asiakas”) sitoutuu käyttämään sopimuksen ehtojen mukaisesti. Yksittäisen Palvelun sopimusehtojen ollessa ristiriidassa tämän sopimuksen kanssa, sovelletaan ensisijaisesti kyseisen Palvelun sopimusehtoja.

Palvelu koostuu sekä maksuttomista osioista (esimerkiksi Menovinkit) että maksullisista osioista (esimerkiksi TS+ sisältö ja näköislehti). Maksullisista Palveluista veloitetaan kulloinkin voimassaolevan hinnaston mukainen hinta. Maksullisten Palvelujen osalta TS:llä on oikeus tarkistaa Asiakkaan luottotiedot.

Palvelun aineistolla (jäljempänä ”Aineisto”) tarkoitetaan kuvia, videoita ilmoituksia, artikkeleita, keskustelupalstan viestejä, mainoksia, esitteitä sekä kaikkea muuta palvelussa olevaa palvelun tarjoajan, käyttäjän tai kolmannen tahon tuottamaa aineistoa.

Asiakkaan tulee tutustua näihin sopimusehtoihin huolellisesti ennen Palveluun rekisteröitymistä ja käyttämisen aloittamista. Rekisteröitymällä Palvelun asiakkaaksi käyttäjä hyväksyy nämä sopimusehdot ja sitoutuu niitä noudattamaan kulloinkin voimassa olevassa muodossaan.

2. Sopimuksen voimaantulo

<

Sopimus tulee voimaan, kun Asiakas on hyväksynyt tämän sopimuksen ehdot ja täyttänyt Palvelun avauksessa tarvittavat tiedot ja rekisteröitynyt Palveluun sekä TS on hyväksynyt rekisteröitymisen.

Maksullisia palveluja voi käyttää vain 15 vuotta täyttänyt henkilö. Alle 18-vuotiaalta tai muutoin vajaavaltaiselta edellytetään maksullisten Palveluiden ostamiseen edunvalvojan/holhoojan suostumus tai että oikeustoimi on olosuhteisiin nähden tavanomainen ja merkitykseltään vähäinen tai että oikeustoimi tehdään vajaavaltaisen omalla työllä ansaitsemilla varoilla.

3. Asiakkaan oikeudet ja vastuut

<

Asiakkaalla on oikeus käyttää Palvelua tämän sopimuksen ehtojen mukaisesti lain ja hyvän tavan mukaisiin tarkoituksiin.

Asiakas vastaa siitä, ettei hän loukkaa millään tavalla palvelussa olevan materiaalin tekijän-, tai tavaramerkkioikeuksia tai muulla tavalla suojattua aineistoa eikä esitä, levitä, julkaise, lähetä, kopioi, saata yleisön saataville tai muuten hyödynnä tekijänoikeuden alaista suojattua materiaalia paitsi lainsäädännön niin erityistapauksissa salliessa.

Asiakas vastaa siitä, että hänellä on kaikki tarvittavat tekijän- ja muut oikeudet lähettämäänsä materiaaliin. Mikäli Asiakas toimittaa Palveluun kuva- tai videomateriaalia, Asiakas vastaa siitä, että hänellä on kaikki tarvittavat tekijän- ja muut oikeudet lähettämäänsä materiaaliin. Asiakkaalla tulee olla suostumukset kaikilta kuvassa/videossa esiintyviltä henkilöiltä.

Asiakas sitoutuu säilyttämään käyttäjätunnuksensa ja salasanansa huolellisesti ja pitä-mään ne omana tietonaan. Asiakas vastaa siitä, etteivät käyttäjätunnus ja salasana joudu ulkopuolisten tietoon. Asiakas on vastuussa käyttäjätunnuksellaan ja salasanallaan tapahtuneesta käytöstä.

Asiakas vastaa Palvelun käyttämiseen tarvittavien omien laitteiden, yhteyksien ja ohjelmistojen hankkimisesta ja toimintakunnosta ja siitä, etteivät ne aiheuta haittaa, häiriötä tai vahinkoa TS:lle tai muille asiakkaille. Asiakas vastaa siitä, että hän ei Palvelua käyttäessään aiheuta häiriötä muille käyttäjille.

Asiakas ei saa myydä, välittää tai muutoin luovuttaa Palvelua tai sen osaa, lukuun ottamatta TS ja TS Digi -tilaajan mahdollisuutta jakaa digilukuoikeuksia samassa taloudessa asuville kulloinkin voimassa olevin ehdoin. Digilukuoikeuden saajan tulee aina luoda oma TS-tunnus palveluun.

4. TS:n oikeudet ja vastuut

<

TS vastaa Palvelun itse tuottamansa toimituksellisen sisällön lainmukaisuudesta. TS pyrkii mahdollisimman hyvään palveluun, mutta ei miltään osin takaa Palvelun tai sen osien oikeellisuutta tai toimintavarmuutta. TS ei vastaa Palvelun muusta sisällöstä eikä muusta Palvelun kautta tai avulla toimitettavasta tai saatavasta sisällöstä. TS pyrkii varmistamaan palvelussa esitettyjen tai sen kautta saatavien tietojen tai muun aineiston oikeellisuuden ja virheettömyyden. TS ei kuitenkaan vastaa palvelussa esitettyjen tai sen kautta saatavien tietojen tai muun aineiston oikeellisuudesta ja virheettömyydestä, eikä vahingoista, joita käyttäjälle tai kolmannelle osapuolelle saattaa aiheutua sen johdosta, että käyttäjä toimii saamansa virheellisen tiedon mukaan. TS ei myöskään vastaa kolmansien osapuolten palvelun kautta tarjoamien tuotteiden virheettömyydestä.TS ei vastaa käyttöhäiriöiden tai muiden vikojen aiheuttamista vahingoista palvelun tarjoamisessa, käyttökatkoksista tai edellisten synnyttämistä välillisistä tai välittömistä vahingoista.

TS:llä on oikeus poistaa tai kieltää sopimattomaksi katsomansa Aineiston julkaiseminen, erityisesti mikäli Aineisto on lakien, hyvän tavan tai markkinointisäännösten vastaista. TS:llä on oikeus estää Asiakkaan Palvelun käyttö, mikäli on syytä epäillä, että Palvelua käytetään lain tai hyvän tavan vastaiseen tarkoitukseen tai mikäli viranomainen sitä pyytää.

TS:llä on oikeus käyttää asiakkaan palveluun toimittamaa aineistoa julkaisutoiminnassa ja julkaista aineistoa haluamallaan tavalla omistamissaan medioissa. TS:llä on oikeus editoida Asiakkaan Palveluun toimittamaa Aineistoa.

TS:llä on oikeus lisätä, muuttaa ja poistaa osia Palvelusta sekä muuttaa Palvelun maksuttomia osioita maksullisiksi tai lopettaa Palvelun ylläpitäminen osittain tai kokonaisuudessaan. TS:llä on oikeus tilapäisesti keskeyttää Palvelu, jos se on välttämätöntä Palvelun, sen teknisen muutoksen tai uudistamisen vuoksi tai yleisen tietoliikenneverkon asennus-, muutos- ja huoltotöiden vuoksi. TS pyrkii ilmoittamaan etukäteen keskeytyksestä.

TS ei vastaa välittömistä tai välillisistä vahingoista.

5. Tietojen rekisteröinti

<

Palveluun rekisteröityneen henkilön antamat tiedot tallennetaan TS:n rekistereihin. Palvelujen käytöstä kertynyt tieto tallennetaan myös tietokantaan henkilötietorekisterin määräyksiä ja tietosuojalakia ja -asetusta noudattaen. Turun Sanomien tietosuojaseloste on luettavissa täällä.
Tietoja voidaan käyttää suoramarkkinointitarkoituksiin, mielipide- ja markkinatutkimuksiin, asiakastyytyväisyyskyselyihin sekä vastaavin selvityksiin konserniin kuuluville yhtiöille ja heidän yhteistyökumppaneilleen tietosuojalain ja -asetusten mukaisesti, ellei rekisteröity ole kieltänyt tietojensa käsittelyä ja luovuttamista.

6. Evästeet

<

Sivustollamme käytetään evästeitä (cookies) käyttökokemuksen parantamiseksi. Käyttämällä sivustoa hyväksyt nämä ehdot. Ilman evästeiden hyväksyntää ei ts.fi:n kirjautumista vaativia verkkopalveluita (kuten maksullinen TS+ sisältö) voi käyttää. Lue lisää evästekäytännöistämme.

7. Ylivoimainen este

<

Kumpikaan osapuoli ei vastaa viivästyksistä, virheistä ja vahingoista, jotka johtuvat osapuolen vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella olevasta seikasta, jota hänen ei kohtuudella voida edellyttää ottaneen huomioon sopimuksentekohetkellä ja jonka seurauksia hän ei myöskään kohtuudella olisi voinut välttää tai voittaa. Tällainen seikka on esimerkiksi tulipalo, luonnonmullistus, valuuttarajoitus, käyttövoiman saannin rajoitus tai kolmannelta osa-puolelta hankittujen teleyhteyksien katkeaminen. Osapuolen on kohtuullisessa ajassa ilmoitettava toiselle osapuolelle ylivoimaisesta esteestä ja vaikutuksesta sopimuksen täyttämiseen.

8. Sopimuksen muutokset

<

TS:llä on oikeus muuttaa käyttöehtoja. Vähäisistä käyttöehtojen muutoksista ilmoitetaan Palvelussa tai muulla vastaavalla tavalla. Muutokset astuvat voimaan ilmoitettuna ajankohtana ja ne koskevat välittömästi kaikkia muutoksen voimaantulon jälkeen ostettuja Palveluja. Olennaisista käyttöehtojen muutoksista ilmoitetaan Asiakkaalle sähköpostilla tai Palvelussa. TS voi muuttaa palvelujen hinnoittelua haluamallaan tavalla. Muutokset selviävät kyseisessä verkkopalvelussa. Viranomaisten määräyksistä aiheutuneet kustannukset lisätään palvelumaksuihin siitä hetkestä kun ne tulevat voimaan.

9. Sopimuksen voimassaolo

<

Sopimus on voimassa toistaiseksi. Sopimus voidaan irtisanoa yhden kuukauden irtisanomisajalla, ellei toisin ole sovittu. Irtisanomisen tulee tapahtua sähköpostilla tai muutoin kirjallisesti.Sopimuksen voimassaolon päättyessä Palvelun ja sen mukana mahdollisesti tulleen Aineiston tähän sopimukseen perustuva käyttöoikeus päättyy. Päättymisestä huolimatta tähän sopimukseen perustuvat vastuita koskevat ehdot jäävät voimaan.

10. Sopimuksen purku

<

Sopimus voidaan purkaa ja palvelun käyttö päättää kesken tilauskauden heti, mikäli toinen osapuoli olennaisesti rikkoo sopimusta. TS:llä on oikeus purkaa sopimus päättymään välittömästi maksullisen Palvelun osalta Asiakkaan jouduttua konkurssiin, yrityssaneerausmenettelyyn, selvitystilaan tai maksukyvyttömyys tai -häiriötilaan.

11. Sopimuksen siirto

<

TS:llä on oikeus siirtää tämä sopimus ja siihen perustuvat oikeudet ja velvollisuudet toiselle samaan konserniin kuuluvalle yhtiölle. Asiakkaalla ei ole oikeutta siirtää tätä sopimusta kolmannelle osapuolelle.

12. Sovellettava laki ja riitojen ratkaiseminen

<

Tähän sopimukseen sovelletaan Suomen lakia. Tästä sopimuksesta ja sopimussuhteesta mahdollisesti aiheutuvat riitaisuudet ratkaistaan ensisijaisesti neuvottelemalla, mutta mikäli neuvotteluissa ei päästä yksimielisyyteen, ratkaistaan ne yleisessä tuomioistuimessa ensimmäisenä asteena Varsinais-Suomen käräjäoikeus.